top of page

                            Obchodní podmínky

 

 

1. Základní ustanovení

Prodávající: M & B Calibr spol. s .r.o., Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivančice

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito OP, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku (89/2012 Sb. v platném znění). V případě, že zákazníkem je podnikatelský subjekt, řídí se tyto vztahy ustanoveními Obchodního zákoníku (531/1991 Sb. v platném znění).

2. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje uchovávat osobní údaje a informace o zákaznících pouze pro účely zpracování objednávek, uskutečnění platebního styku a marketingové komunikace (e-mailing, telemarketing). Tyto údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou sděleny třetí osobě.

Prodávající prohlašuje svůj právně vymahatelný závazek odpovědnosti za zprávu informací získaných a vytvořených během provádění kalibrací měřidel a zkoušení vzorků zákazníků.

3. Objednávky a platební podmínky

Za platnou objednávku prostřednictvím internetového obchodu je považována pouze objednávka, která byla zákazníkem řádně potvrzena (dle instrukcí zasílaných elektronickou poštou). Potvrzenou objednávku je možno zrušit pouze při zaplacení storno poplatku ve výši 20% celkové ceny.

Zákazník se zavazuje uhradit cenu objednaného zboží včetně DPH. V případě platby předem bankovním převodem začne být objednávka vyřizována až poté, co byla celková částka připsána na účet prodávajícího. Zákazník je povinen uvést při platbě touto formou správný variabilní symbol (odpovídá číslu faktury). Až do okamžiku zaplacení kupní ceny včetně DPH zůstává objednané zboží majetkem prodávajícího.

4. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má (dle zákona č. 367/2000 Sb.) právo odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od dodání zboží. Pokud chce zákazník tohoto práva využít, musí být zboží v původním stavu (nepoškozené, v neporušeném obalu) doručeno prodávajícímu, a současně musí odeslat na adresu prodávajícího doporučený dopis, v němž uvede všechny relevantní osobní údaje, číslo faktury a číslo bankovního účtu, na který má být vrácena uhrazená částka.

5. Záruční podmínky

Společnost M & B Calibr spol. s r.o., poskytuje záruku:

pro fyzické osoby na prodané zboží 24 měsíců od data prodeje (min. záruční doba stanovená zákonem).

pro právnické osoby na prodané zboží 12 měsíců od data prodeje.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto OP nabývají platnosti dnem 1. 7. 2021.

 

PP CONSTRUCTION favicon.png
bottom of page